Project | MET- CERTIFIED

MET-CERTIFIED is een ‘Interreg 2 Zeeën’ project onder het programma ‘Koolstofarme technologieën’. Dit project streeft ernaar mariene energieprojecten in de 2 Zeeën- regio verzekerbaar en financierbaar te maken door de ontwikkeling van internationale erkende standaarden en certificatieschema’s. Hierbij wordt gefocust op getijdenenergie. 

MET-CERTIFIED brengt verschillende partners uit 4 Europese landen samen om de marine energiesector in de 2 Zeeën-regio te bevorderen: Dutch Marine Energy Center (NL) als projectcoördinator, European Marine Energy Center (UK), Lloyd’s Register EMEA (UK), IFREMER (FR), Tocardo Tidal Power (NL), Perpetuus Tidal Energy Centre (UK), NEC (NL), DNV GL (UK), POM West-Vlaanderen (BE), en Universiteit Gent (BE). MET-CERTIFIED loopt van 01/09/2016 tot 31/12/2019.

Tot op heden bestaat er nog geen certificatieschema voor mariene energie technologieën dat door alle stakeholders op een consistente manier ontwikkeld en geïmplementeerd is. De verwachting is dat dit de komende drie jaar zal ontwikkeld worden onder de vlag van de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC). Daarom is de timing van MET-CERTIFIED erg gunstig.

MET-CERTIFIED wil de ontwikkeling van de certificering voor de sector helpen versnellen, en zal bijgevolg de uitrol van verzekerbare en rendabele getijden energieprojecten versnellen.

De belangrijkste outputs in het project zijn:

  1. Duurzame en voorspelbare elektriciteit, gegenereerd uit getijdenstromen in de 2 Zeeën-regio, zowel vanaf drijvende locaties (open water) als vanuit dam-geïntegreerde systemen (inshore).
  2. Mature en geverifieerde standaarden en certificatieschema’s ter ondersteuning voor IEC en IECRE ontwikkelingen voor mariene energie convertoren.
  3. Het ontwikkelen, bouwen en installeren van een state-of-the-art drijvend platform op een commerciële getijden site met een operationele getijdenturbine, dat gebruikt zal worden als referentiecase voor de eerste internationale erkende certificering van getijdenkrachttechnologie.
  4. Verificatie en certificering van andere mariene energieprojecten.
  5. Disseminatie van de resultaten, aanbevelingen aan de Europese Commissie, versterking van de kruisbestuiving tussen verschillende netwerken over de 2 Zeeën regio, enz.

MET-CERTIFIED is medegefinancierd door het Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling (ERFD) onder grant agreement Nr 2S01-020. Ook het ministerie van Economische Zaken in Nederland, de provincie Zuid-Holland en Noord-Holland en de Belgische provincie West-Vlaanderen bieden financiële ondersteuning.

MET-CERTIFIED doelt op stakeholders met betrekking tot certificering, van banken en verzekeraars tot vergunning verlenende overheden, de makers van energieconvectoren, testfaciliteiten en classificatiebureaus.

Projectschema met partners en doelstellingen

Doelstellingen

De algemene doelstellingen van MET-CERTIFIED zijn:
• Het versnellen van en bijdragen tot de ontwikkeling van mature standaarden en certificatieschema’s.
• Het delen van data over de ervaring op open water testlocaties, om zo de toegankelijkheid tot en de ontwikkeling van andere mariene innovatielocaties te stimuleren.
• Disseminatie en aanbevelingen naar het brede netwerk van stakeholders en de EU.

De rol van POM West-Vlaanderen, Fabrieken voor de Toekomst

De POM West-Vlaanderen is actief in twee aspecten.  Als neutrale partij zal POM West-Vlaanderen de nieuw verworven inzichten en goede praktijken (m.b.t certificatie en standaardisatie bij productontwikkeling en uitbating test sites) in dit project verzamelen. Hieruit zullen aanbevelingen geformuleerd worden voor de relevante doelgroepen. Daarnaast zal de POM West-Vlaanderen ook een vertaalslag maken of deze inzichten en praktijken vertaald kunnen worden naar andere onderzoeksthema’s in de mariene sector.  Daarbij wordt de link gelegd met mariene innovatielocaties en andere onderzoeksinfrastructuur.

Met dit project bevestigt de POM West-Vlaanderen de ambities om de maritieme kenniseconomie en de waardeketen van de mariene energietechnologie blijvend te ondersteunen.

Website

www.met-certified.eu

Nieuwsbrieven verschenen in het project: www.fabriekenvoordetoekomst.be/newsletter-met-certified

Bijlage

Foto's