Health Academy

Samen met In4Care organiseren we dit najaar Health Academy. Deze webinarreeks van vier sessies geeft u juridische tips & tricks voor de aanpak van uw cocreatietrajecten. 

Met deze infosessies komen we tegemoet aan de grote nood van bedrijven om duiding te krijgen over het opstellen van juridische samenwerkingsovereenkomsten tussen bedrijven en zorgorganisaties. Deze overeenkomsten bevatten afspraken over o.a. de kennisinbreng tussen partijen, de mijlpalen, de verdere opschaling van het product of de dienst, de keuze tussen een open of gesloten businessmodel ... Ze zorgen voor houvast en waarborgen een duurzame samenwerking. 

Health Academy helpt u met: 

  • de juridische afspraken bij de start van een innovatietraject of nieuwe ketensamenwerking, 
  • de valkuilen die kunnen opduiken, 
  • het creëren van een innovatieve mindset, ervaring en skills om innovatie 'actionable' te maken.

Programma & data:

16/9/2021 (11u-12u): Omgaan met vertrouwelijkheidsovereenkomsten (NDA's)

Innovatieve zorgprojecten zijn vaak de uitwerking van een welbepaalde kennis, die eerder werd opgedaan in het veld. Die kennis heeft een waarde omdat die niet algemeen beschikbaar is. De realisatie van een dergelijk project vraagt samenwerking tussen verschillende partijen, vanuit verschillende achtergronden en met verschillende competenties. In deze webinar bieden we antwoorden op vragen als: “Is het nodig om kennis specifiek te beschermen met een contract?” en “Waar moet ik op letten als ik een vertrouwelijkheidsovereenkomst (NDA) voorstel of voorgesteld krijg?”

30/9/2021 (11u-12u): Intellectueel eigendomsrecht

De realisatie van nieuwe tools of applicaties vereist investeringen en samenwerking. Daarvoor is een blik op de (mogelijke) intellectuele eigendomsrechten die reeds bestaan of gedurende de ontwikkeling kunnen gegenereerd worden, een noodzakelijk iets. Er moet nagegaan worden of op datgene wat aangebracht wordt door de partners al dan niet intellectuele eigendomsrechten rusten en, zo ja, welke afspraken daarover gemaakt worden.  Om vervolgens de gemaakte investeringen in ontwikkeling te kunnen terugverdienen, is het van belang om na te gaan of de gerealiseerde nieuwe tool op zijn beurt beschermd kan worden door intellectuele eigendomsrechten en zo een wettelijk beschermde unieke positie kan genieten.

14/10/2021 (11u-12u): Samenwerkingsovereenkomsten en waardecaptatie

Het realiseren van innovatieve toepassing vereist vooral in de zorg samenwerking tussen partners met verschillende profielen. Daarbij kan gedacht worden aan zorgverleners die hun inhoudelijke kennis aanreiken en ontwikkelaars die deze verwerken in concrete toepassingen. Duidelijke afspraken zijn nodig om latere discussies te vermijden. Daarbij is niet enkel de vraag van belang wat elke partner inbrengt, maar vooral ook welke return de partners zien en welke rol zij zien in het kader van een verdere vermarkting. Deze laatste vragen nopen ook tot een wat meer gedetailleerde blik op de mogelijke systemen voor de partners om de waarde van hun inbreng te capteren.

28/10/2021 (11u-12u): GDPR en medische gegevens

Ervaring heeft al altijd een grote rol gespeeld in het realiseren van methoden van behandeling. De huidige technologische ontwikkeling maakt dat die ervaring geobjectiveerd en gedocumenteerd kan worden door middel van het verzamelen van digitaal vastgelegde data. Echter, het verzamelen en/of gebruiken van dergelijke data kan niet ongebreideld. Diverse wettelijke bepalingen creëren hiervoor een stringent wettelijk kader. De basis van dit kader wordt gevormd door de pan-Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR). Daarnaast wordt nagegaan of bijkomende wettelijke bepalingen (zoals de Wet Patiëntenrechten of de experimentenwet inzake clinical trials) nog bijkomende verplichtingen opleggen ten aanzien van dergelijk datagebruik.

Deelnemers die het volledige traject volgen, ontvangen een getuigschrift. 

Doelpubliek: 

Bedrijven, zorgorganisaties, zorgprofessionals en kennisinstellingen die participeren in projecten. 

Inschrijven: 

Is gratis en kan via https://in4care-vzw.webinargeek.com/health-academy.

Deze webinarreeks wordt georganiseerd binnen het EFRO Vlaanderen programma. Vier projecten werden goedgekeurd i.k.v. de GTI West-Vlaanderen.