MECHATRONICA IN WEST-VLAANDEREN EINDRAPPORT Juli 2012

West-Vlaanderen is de industriële regio van Vlaanderen bij uitstek. Het Nieuw Industrieel Beleid, dat door de Vlaamse Regering werd ontwikkeld, vindt in West-Vlaanderen dan ook een unieke voedingsbodem. Daartegenover staat dat West-Vlaanderen ook gekenmerkt wordt door een sterk KMO-landschap. Deze ondernemingen hebben andere behoeften dan de grote ‘lead plants’. Bijkomend vergt de ruimere economische, clustergerichte ontwikkeling in dergelijk KMO-landschap een aangepaste aanpak.

Teneinde de opportuniteiten van het Nieuw Industrieel Beleid en de erin geconcipieerde Fabrieken voor de Toekomst in West-Vlaanderen vorm te geven, werd vanuit de Provincie en haar ontwikkelingsmaatschappij, de POM West-Vlaanderen, een specifiek concept van Fabriek voor de Toekomst ontwikkeld. Dit concept wordt toegepast op die clusters die op basis van bottom up en top down onderzoek als potentierijk én minstens Vlaams relevant naar voor kwamen. Het betreft (1) nieuwe en intelligente materialen en producten/industrial design, (2) voeding en (3) cleantech – blue energy.
Veel actoren misten in deze tekening intuïtief ‘de metaal’, inzonderheid mechatronica. Vanuit Econopolis wordt deze, voor West-Vlaanderen inderdaad belangrijke sector, als ondersteunend ten aanzien van voormelde clusters beschouwd, eerder dan een aparte cluster met een eigen dynamiek te vormen. Niettemin is het belangrijk deze sector in kaart te brengen, in het bijzonder net omwille van het interdisciplinaire karakter ervan. Is West-Vlaanderen inderdaad ook op vlak van mechatronica een voorloper? En waar is de kern van deze sector dan te situeren? Onderhavige studie biedt op deze vragen een antwoord.

Deze studie maakt geen beleidskeuzes. Ze brengt de sector in kaart, als eerste stap in een verder proces. Dit verder proces dient uit te maken of (een deel van) het concept van Fabriek voor de Toekomst kan worden toegepast op deze sector en, in voorkomend geval, waar de klemtoon wordt gelegd. De studie maakt immers duidelijk dat West-Vlaanderen ook op dit domein een vrij grote diversiteit kent. De ene regio wordt gedomineerd door een zeer beperkt aantal grote spelers, die het totaalplaatje beïnvloeden, de andere regio wordt dan weer gekenmerkt door een zeer fijnmazige verspreiding van mechatronica in alle geledingen van de bedrijfswereld.

Deze studie is een realisatie van de POM West-Vlaanderen, afdeling Data, Studie & Advies, met dank aan Agoria en Flanders’ Mechatronics Technology Centre (FMTC) voor wat betreft de afbakening van de sector.

Bijlage